Dotacje FENG - Ścieżka SMART 1.1 Zazielenienie przedsiębiorstw

Konkurs Ścieżka SMART 1.1 jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych w ramach dotacji FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. Przedstawiony konkurs FENG, pozwalający realizować projekty modułowe, jest ogłaszany przynajmniej raz do roku i posiada największe, nawet kilkumiliardowe alokacje.

Moduł stanowi uzupełnienie oferty Ścieżki SMART 1.1 o aspekty związane ze wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji inwestycji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny.

Podobnie jak w przypadku modułu Cyfryzacja, wymóg stanowi wdrożenie innowacji minimum na poziomie przedsiębiorstwa. Innowacja może zostać zakupiona na rynku, w postaci gotowego rozwiązania, które nie musi stanowić rezultatu zakończonych i udokumentowanych prac B+R. W module Zazielenienie przedsiębiorstwo można sfinansować wdrożenie rozwiązań w obszarach:

 • Zastępowania bądź redukcji substancji szkodliwych w materiałach lub produktach,
 • Ponownego użycia zasobów wcześniej traktowanych jako odpad,
 • Ekoprojektowania ETV, LCA, PEF,
 • Zastępowania materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi
blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline

 • Firmy o statusie MŚP mogą zrealizować moduł Zazielenienie, jeżeli projekt obejmuje także moduł Prac B+R lub moduł Wdrożenia Innowacji.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji na zazielenienie wyłącznie, jeżeli ich projekt obejmie moduł Prac B+R.
 • Każdy z modułów w ramach projektu może dotyczyć innego rozwiązania. To oznacza, że w jednym projekcie można zrealizować moduł Zazielenienie np. w zakresie wykorzystania eko-surowców do procesu produkcji posiadanego wyrobu, a także podjąć się prac B+R nad zupełnie nowym produktem. Co więcej – moduły mogą być prowadzone równolegle.

Terminy składania wniosków

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Tematyka ogólna, zgodna z KIS

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

 • Konkurs ogólny dla konsorcjów inne niż MŚP 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP lub dużego przedsiębiorcy.
 • Dopuszczony jest udział konsorcjów składających się wyłącznie z przedsiębiorstw, a także z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO.
 • Realizacja modułu Zazielenienie w jednym projekcie łącznie z modułem Prace B+R (opcja dostępna dla wszystkich wnioskodawców) lub z modułem Wdrożenie Innowacji (opcja dostępna wyłącznie dla MŚP).
 • Zdolność do zagwarantowania środków finansowych na wkład własny do projektu.
 • Wprowadzenie rozwiązań nowych przynajmniej w skali przedsiębiorstwa.

Wydatki, z których można skomoponować projekt

 • Grupa I – grunty oraz roboty budowlane

  Nieruchomości zabudowane i niezabudowane do  15% (MŚP) / 10% (inne niż MŚP) wartości kosztów kwalifikowanych modułu oraz nabycie robót i materiałów budowlanych.

 • Grupa II – środki trwałe

  Zakup, montaż, instalacja i uruchomienie nabywanych środków trwałych. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.

  Środki trwałe m.in. w rodzaju urządzeń typu:

  • OZE
  • Kogeneracja
  • Efektywność energetyczna
  • Instalacje recyklingu i przetwarzania odpadów
 • Grupa III – zasoby komplementarne
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Usługi doradcze (np. Life Cycle Assessment lub Product Environmental Footprint)
  • Usługi zewnętrzne w zakresie wsparcia innowacji (np. Environmental Technology Verification)
  • Wdrożenie norm przed ich wejściem w życie

Finansowanie projektu

 • 70%

  małe

 • 60%

  średnie

 • 50%

  duże

Poziom dofinansowania dla projektu jest zależy od:

 • wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o wsparcie,
 • miejsca realizacji projektu (lokalizacja inwestycji).

Intensywność wsparcia jest określania w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej. Moduł dopuszcza także wykorzystywanie szeregu innych rodzaju pomocy, w tym m.in de minimis, dla MŚP na wspieranie innowacyjności czy na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych.

Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, ponieważ zmiana lokalizacji np. w obrębie dwóch sąsiadujących powiatów tego samego województwa może skutkować innym poziomem dofinansowania dla projektu.

W celu ustalenia możliwego do uzyskania poziomu wsparcia, zachęcamy do kontaktu z doradcą Frontline Biosciences S.A.