Ścieżka SMART 1.1 Cyfryzacja

W perspektywie finansowania unijnego 2021-2027 znaczenia nabierają rozwiązania ukierunkowane na transformację cyfrową działalności przedsiębiorstw oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W module Cyfryzacja przedsiębiorstwo można sfinansować wdrożenie rozwiązań w obszarach:

 • Robotyzacja linii produkcyjnych, analiza danych i optymalizacja produkcji
 • Internet rzeczy
 • Poprawa cyberbezpieczeństwa
 • Programy pozwalające na obniżenie kosztów prototypowania i wprowadzania nowych produktów
 • Cyfrowy bliźniak
 • Big data w procesach produkcji

Dofinansowane rozwiązania powinny cechować się innowacyjnością w skali przedsiębiorstwa i nie muszą być wynikiem prac B+R.

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline

 • Firmy o statusie MŚP mogą zrealizować moduł Cyfryzacja, jeżeli projekt obejmuje także moduł Prace B+R lub moduł Wdrożenie innowacji.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji na cyfryzację wyłącznie, jeżeli ich projekt obejmie moduł Prac B+R.
 • Każdy z modułów w ramach projektu może dotyczyć innego rozwiązania. To oznacza, że w jednym projekcie można zrealizować moduł Cyfryzacja w zakresie procesu produkcji posiadanego wyrobu, a także podjąć się prac B+R nad zupełnie nowym produktem. Co więcej – moduły mogą być prowadzone równolegle.
 • Moduł Cyfryzacja obejmuje bardzo szerokie spektrum rozwiązań. W tym kontekście kluczowe jest opracowanie planu w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa, by od samego początku budować spójny ekosystem programistyczny.  

Terminy składania wniosków

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Tematyka ogólna, zgodna z KIS

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

 • Konkurs ogólny dla konsorcjów inne niż MŚP 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP lub dużego przedsiębiorcy.
 • Dopuszczony jest udział konsorcjów składających się wyłącznie z przedsiębiorstw, a także z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO.
 • Realizacja modułu Cyfryzacja w jednym projekcie łącznie z modułem Prace B+R (opcja dostępna dla wszystkich wnioskodawców) lub z modułem Wdrożenie innowacji (opcja dostępna wyłącznie dla MŚP).
 • Zdolność zagwarantowania środków finansowych na wkład własny do projektu.
 • Wprowadzenie rozwiązań nowych przynajmniej w skali przedsiębiorstwa. 

Wydatki, z których można skomoponować projekt

 • Grupa I – środki trwałe

  Nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń służących cyfryzacji, np. robotów przemysłowych, infrastruktury informatycznej

 • Grupa II – zasoby komplementarne
  • Urządzenia peryferyjne
  • Maszyny i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa i ergonomii
  • Urządzenia niezbędne do interakcji człowiek – maszyna 
 • Grupa III – WNiP
  • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych
  • Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania
  • Oprogramowanie umożliwiające wykorzystywanie dużych zbiorów danych
  • Oprogramowanie do zaawansowanej analityki i optymalizacji w procesach produkcji
  • Cyfrowy bliźniak 

Finansowanie projektu

Maksymalny poziom dofinansowania

 • 70%

  mikro/małe

 • 60%

  średnie

 • 50%

  duże

Poziom dofinansowania dla projektu jest zależy od:

 • wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o wsparcie,
 • miejsca realizacji projektu (lokalizacja inwestycji w cyfryzację).

Intensywność wsparcia jest określania w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej. Moduł Cyfryzacja dopuszcza także wykorzystywanie pomocy de minimis.

Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, ponieważ zmiana lokalizacji np. w obrębie dwóch sąsiadujących powiatów tego samego województwa może skutkować innym poziomem dofinansowania dla projektu.

W celu ustalenia możliwego do uzyskania poziomu wsparcia, zachęcamy do kontaktu z doradcą Frontline Biosciences S.A.