Dotacje FENG - Ścieżka SMART 1.1 Infrastruktura B+R

Konkurs Ścieżka SMART 1.1 jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych w ramach dotacji FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. Przedstawiony konkurs FENG, pozwalający realizować projekty modułowe, jest ogłaszany przynajmniej raz do roku i posiada największe, nawet kilkumiliardowe alokacje.

Moduł pozwala dofinansować budowę lub rozbudowę działu B+R lub laboratorium. Wnioskodawca proponuje tematykę projektu oraz określa trzyletnią (MŚP) lub pięcioletnią (duży przedsiębiorca) agendę badawczą. Realizacja agendy badawczej może być finansowana w ramach modułu FENG prace B+R. Wynikiem realizacji agendy badawczej mają być innowacje na skalę minimum krajową. W zamian za zobowiązanie do przeprowadzenia agendy badawczej, przedsiębiorstwo otrzymuje dotację na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zakup kompletnego wyposażenia laboratorium. Ważne, aby opisane prace B+R miały wysoki potencjał do udanej komercjalizacji.  

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Moduł infrastruktura B+R jest dostępny wyłącznie w połączeniu z modułem prace B+R i stanowi jego znakomite uzupełnienie. W tym układzie, w ramach jednego projektu nabywamy aparaturę badawczą i prowadzimy prace B+R z jej wykorzystaniem.
 • Drugą opcją, dostępną jedynie dla MŚP, jest połączenie modułu infrastruktura B+R z modułem wdrożenie innowacji FENG. Co ciekawe, każdy z modułów może dotyczyć zupełnie innego rozwiązania. To oznacza, że w jednym projekcie możemy nabyć infrastrukturę produkcyjną potrzebną do wdrożenia już opracowanego nowego produktu oraz infrastrukturę B+R, potrzebną do opracowania innego, innowacyjnego rozwiązania.
 • Wspierane są agendy zmierzające do osiągnięcia sukcesu rynkowego, a nie tylko badawczego. Ocenie podlega potencjał rynkowy rozwiązania.
 • W wielu przypadkach praktycznie niemożliwym jest wskazanie różnicy pomiędzy infrastrukturą badawczą a produkcyjną, a kryterium rozstrzygającym jest planowany sposób jej wykorzystania przez wnioskodawcę. Należy zaznaczyć, że w okresie trwałości projektu, zakupiona infrastruktura powinna służyć do realizacji prac B+R, a nie np. do celów produkcyjnych. Aspekt ten podlega kontroli i decydując się na aplikowanie do konkursu, należy być świadomym tego wymogu.

Terminy składania wniosków

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Tematyka ogólna, zgodna z KIS

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

 • Konkurs ogólny dla konsorcjów inne niż MŚP 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP lub dużego przedsiębiorcy.
 • Dopuszczony jest udział konsorcjów składających się wyłącznie z przedsiębiorstw, a także z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO.
 • Realizacja modułu infrastruktura B+R w jednym projekcie łącznie z modułem prace B+R (opcja dostępna dla wszystkich wnioskodawców) lub z modułem wdrożenie innowacji (opcja dostępna wyłącznie dla MŚP).
 • Zdolność do zagwarantowania środków własnych na wkład własny do modułu.
 • Pomysł na określenie kierunków prac B+R zmierzających do opracowania innowacji na skalę minimum krajową. 

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa I
  • Prace remontowo-budowlane, związane z tworzeniem przestrzeni do prowadzenia prac B+R
 • Grupa II
  • Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia centrum badawczo-rozwojowego
  • Wartości niematerialne oraz prawne (oprogramowanie, licencje) 

Finansowanie projektu

Maksymalny poziom dofinansowania

 • 70%

  mikro/małe

 • 60%

  średnie

 • 50%

  duże

Poziom dofinansowania dla projektu jest zależy od:

 • wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o wsparcie,
 • miejsca realizacji projektu (lokalizacja CBR).

Intensywność wsparcia jest określania w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, ponieważ zmiana lokalizacji np. w obrębie dwóch sąsiadujących powiatów tego samego województwa może skutkować innym poziomem dofinansowania dla projektu.

W celu ustalenia możliwego do uzyskania poziomu wsparcia, zachęcamy do kontaktu z doradcą Frontline Biosciences S.A.