infrastruktura produkcyjna

Dotacje FENG - Ścieżka SMART 1.1 Wdrożenie innowacji

Konkurs Ścieżka SMART 1.1 jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych w ramach dotacji FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. Przedstawiony konkurs FENG, pozwalający realizować projekty modułowe, jest ogłaszany przynajmniej raz do roku i posiada największe, nawet kilkumiliardowe alokacje.

Moduł umożliwiający dofinansowanie inwestycji w utworzenie lub modernizację zakładu produkcyjnego, w celu wdrożenia wyników prac B+R. Wdrożeniu podlegać mogą wyniki prac B+R przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych wcześniej przez wnioskodawcę. Oczekuje się innowacyjności minimum na poziomie krajowym.

Finansowanie odbywa się w nowej formie wprowadzonej w programie FENG: dotacji warunkowej. Ogłaszane konkursy mają charakter horyzontalny, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zgłaszać projekty o tematyce odpowiadającej przyjętemu kierunkowi rozwoju i rynkowej ekspansji.  

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline

 • Z modułu mogą korzystać duzi przedsiębiorcy, a także organizacje badawcze i NGO w roli konsorcjanta.
 • Jest to istotne rozszerzenie w porównaniu z poprzednią perspektywą finansowania unijnego, gdzie do startu w konkursach wdrożeniowych dopuszczone były jedynie firmy o statusie MŚP. 
 • Moduł Wdrożenie innowacji może stanowić podstawę projektu realizowanego przez firmy z grupy MŚP. Taki projekt nie musi zawierać modułu Prace B+R.
 • Inaczej w przypadku dużych przedsiębiorstw – firmy z tej grupy, chcąc przeprowadzić moduł Wdrożenie innowacji, muszą w tym samym projekcie zaplanować także moduł Prace B+R.
 • Dotacja warunkowa FENG dotyczy wyłącznie modułu Wdrożenie innowacji. Zakłada ona finansowanie częściowo bezzwrotne, a częściowo zwrotne na preferencyjnych warunkach. Szczegóły opisujemy w artykule udostępnionym w zakładce Market Insight.
 • Projekty realizowane w ramach modułu Wdrożenie innowacji stanowią naturalne rozwinięcie projektów PO IR 1.1.1 „Szybka ścieżka”, które muszą zostać zakończone do grudnia 2023 roku. Realizując objęty dotacją projekt B+R warto mieć na uwadze, że skorzystanie z kolejnego grantu może być właściwym krokiem na drodze do skutecznej komercjalizacji rozwiązania.
 • Przygotowując się do udziału w module Wdrożenie innowacji, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie rzetelnego udokumentowania zrealizowanych prac B+R. Jednym z elementów podlegających weryfikacji są koszty poniesione na prace B+R. Warto zatem przystępując do działalności badawczej wyodrębnić konta, przeznaczone do księgowania kosztów ponoszonych w związku z pracami B+R.  

Terminy składania wniosków

 • Konkurs ogólny 21.02.2023 - 30.10.2023

  Dwie rundy naboru: I runda do 9.05.2023 oraz II runda do 30.10.2023 Tematyka ogólna, zgodna z KIS

 • KONKURS DEDYKOWANY DOSTĘPNOŚCI 6.07.2023 - 30.10.2023

  Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

 • KONKURS OGÓLNY DLA KONSORCJÓW MŚP 26.10.2023 - 9.01.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

 • KONKURS OGÓLNY DLA KONSORCJÓW MŚP INNE niż MŚP 26.10.2023 - 9.01.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

Wymagania względem aplikującego

 • Status MŚP lub dużego przedsiębiorcy.
 • Dopuszczony jest udział konsorcjów składających się wyłącznie z przedsiębiorstw, a także z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO.
 • Wykazanie innowacyjności wdrażanego rezultatu prac B+R w skali minimum kraju. 
 • Zdolność do zagwarantowania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do projektu. 
 • Monitorowanie przychodu osiąganego z wdrożenia innowacji na rynek w okresie 4 lat po zakończeniu realizacji modułu.
 • Moduł skomponowany wyłącznie z wydatków wskazanych w ramach grupy I, nie może zostać wybrany do dofinansowania.

Wydatki, z których można skomoponować projekt

 • Grupa I – zasoby lokalowe i powierzchnia produkcyjna
  • Prace remontowo-budowlane, związane z tworzeniem przestrzeni do wdrożenia innowacji
  • Nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej 
 • Grupa II – zasoby produkcyjne
  • Środki trwałe: maszyny i urządzenia niezbędne do wdrożenia innowacji
  • Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)  

Finansowanie projektu

Maksymalny poziom dofinansowania

 • 70%

  mikro/małe

 • 60%

  średnie

 • 50%

  duże

Poziom dofinansowania dla projektu jest zależy od:

 • wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o wsparcie,
 • miejsca realizacji projektu (lokalizacja zakładu produkcyjnego).

Finansowanie realizowane w formie dotacji warunkowej: częściowo bezzwrotnej – częściowo zwrotnej. Kwota zwrotu ustalana jest po czterech latach od zakończenia realizacji modułu i zależy od wysokości przychodów osiąganych z wdrożenia innowacji na rynek.

Intensywność wsparcia jest określania w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej. Moduł Wdrożenie Innowacji dopuszcza także wykorzystywanie pomocy de minimis.

Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, ponieważ zmiana lokalizacji np. w obrębie dwóch sąsiadujących powiatów tego samego województwa może skutkować innym poziomem dofinansowania dla projektu.

W celu ustalenia możliwego do uzyskania poziomu wsparcia, zachęcamy do kontaktu z doradcą Frontline Biosciences S.A.