Market insights

#Pokrótce [1] Jak działa dotacja warunkowa w konkursach FENG?

  • Dotacje
blank

Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl krótkich publikacji poświęconych najważniejszym kwestiom związanym z ubieganiem się o wsparcie w ramach instrumentów dostępnych od 2023 roku, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Publikacje będą miały charakter krótkich opinii eksperckich, które mamy jednak nadzieję utrzymać w maksymalnie przejrzystej i łatwo zrozumiałej formie.

Rozpoczynamy od jednej z głównych nowości – mechanizmu tzw. dotacji warunkowej, która będzie udzielana na projekty inwestycyjne.

Dotacja warunkowa – nowa forma wsparcia w FENG

Obserwując ewolucję charakteru funduszy unijnych można zaobserwować stały trend, który polega na odchodzeniu od wspierania dotacyjnego klasycznych projektów inwestycyjnych, na rzecz podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o prace B+R. Nowa forma wsparcia w FENG, czyli dotacja warunkowa, znakomicie wpisuje się w ten trend.

Sposób działania dotacji warunkowej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dotacja warunkowa ma zastosowanie wyłącznie do modułu Wdrożenie Innowacji FENG. Jest to moduł, w ramach którego można pozyskać grant na infrastrukturę produkcyjną, wykorzystywaną w celu wprowadzenia rezultatów prac B+R (nowego produktu, usługi, procesu) na rynek.

Dotacja warunkowa łączy pomoc bezzwrotną z pomocą zwrotną. Jest to znacząca różnica w porównaniu z poprzednią perspektywą, kiedy to mieliśmy do czynienia jedynie z instrumentami w całości bezzwrotnymi, jak np. konkurs POIR 3.2.1 Badania na rynek.

Mechanizm dotacji warunkowej zakłada, że każdy przyznany grant podzielony zostanie na dwie części: bezzwrotną oraz podlegającą zwrotowi.

Podsumowanie

Wprowadzenie mechanizmu dotacji warunkowej jasno wyznacza kierunek, w którym zmierzać będzie finansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych. Inwestycja sama w sobie przestała być celem. Teraz liczy się przede wszystkim efekt, definiowany jako wdrożenie innowacji na rynek, a mierzony za pomocą wysokości przychodów osiągniętych z tego wdrożenia. Granty inwestycyjne zyskały w ten sposób drugą funkcję: oprócz wsparcia finansowego stanowić mają także zachętę do przeprowadzenia efektywnej komercjalizacji, intensyfikacji działań sprzedażowych, a tym samym poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw.

Dotacja warunkowa w praktyce – przykład

Najlepszym sposobem na zaprezentowanie mechanizmu działania dotacji warunkowej FENG jest analiza teoretycznego przykładu. Załóżmy zatem, że grant został przyznany następującemu projektowi:

  • Projekt realizowany przez duże przedsiębiorstwo – w przypadku dużych przedsiębiorstw 30% dotacji jest definitywnie bezzwrotne, natomiast pozostałe 70% może, ale nie musi, podlegać zwrotowi. Wysokość zwrotu zależy od osiągniętych przychodów.
  • Dotacja w wysokości 10 mln zł – to oznacza, że 3 mln zł są definitywnie bezzwrotne. Z kolei pozostałe 7mln zł należy uwzględnić w kalkulacji wysokości zwrotu. Do określenia wysokości zwrotu wykorzystywany jest wskaźnik R=(Suma przychodów/Część zwrotna*100%)-100%
  • W scenariuszu pesymistycznym, gdy przedsiębiorstwo nie przeprowadzi skutecznego wdrożenia, zwrot może wynieść maksymalnie 7 mln zł.

Im większy przychód z wdrożenia osiągnie przedsiębiorstwo, tym niższa będzie kwota zwrotu. Zasady związane z dotacją warunkową zostaną zawarte w umowach o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy będą dysponowali wiedzą dotyczącą wysokości przychodów, która pozwoli jak najbardziej obniżyć kwotę zwrotu.