Market insights

Dotacje na projekty B+R i inwestycje w regionach alternatywą dla Ścieżki SMART 1.1

blank

Przeznaczenie oraz sposób dystrybucji dotacji mogą wiele powiedzieć o bieżących priorytetach polityki unijnej. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 nacisk położony został przede wszystkim na wspieranie tworzenia innowacyjnego zaplecza produkcyjnego w przedsiębiorstwach. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 przyniosła dużą zmianę. Kluczowym obszarem wsparcia dotacyjnego w tym okresie były prace badawczo-rozwojowe. Granty przyznawane w obecnej perspektywie finansowej 2021 – 2027 również premiują przedsiębiorstwa innowacyjne, prowadzące własne prace B+R, natomiast po raz pierwszy szeroko otwierają możliwość dofinansowania inwestycji w cyfryzację i rozwiązań pro-ekologicznych.

Na szczeblu krajowym wprowadzono ujednoliconą dokumentację dla wszystkich przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie grantowe oraz jeden dominujący typ konkursu: Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ta decyzja spotkała się z dużym uznaniem środowiska doradczego oraz przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie. Skoro zmiany ukierunkowane na standaryzację przyjęte zostały z entuzjazmem, to dlaczego dystrybucja funduszy unijnych na szczeblu regionalnym zmierza w odwrotnym kierunku? 

Dotacje dla powiatów 

Dotychczas środki unijne przekazywane za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych kierowane były do przedsiębiorstw prowadzących działalność w danym województwie. Każde województwo realizowało własny program dofinansowań, a konkursy miały charakter horyzontalny (np. prace B+R lub inwestycje wdrożeniowe).  

Wraz z nową perspektywą finansową wprowadzono zmiany w sposobie dystrybucji dotacji na obszarze poszczególnych województw. Uwaga skoncentrowana została na specyficznych potrzebach mniejszych regionów, analizując sytuację pojedynczych powiatów, a nawet gmin. Efektem tych prac jest identyfikacja obszarów wymagających szczególnego wsparcia. Są to przede wszystkim regiony górnicze opierające rozwój na sektorze paliw kopalnych, a także regiony przygraniczne stanowiące zewnętrzną granicę UE: 

 • region bełchatowski w województwie łódzkim, 
 • region koniński w województwie wielkopolskim, 
 • region wałbrzyski w województwie dolnośląskim, 
 • regiony katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki w województwie śląskim, 
 • region wadowicki, oświęcimski, olkuski oraz chrzanowski w województwie małopolskim, 
 • obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą w województwie podkarpackim. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na wskazanych obszarach mogą korzystać z dotacji dostępnych za pośrednictwem dedykowanych konkursów. 

Konkursy zaplanowane na pierwszą połowę 2024 roku 

W pierwszych kwartałach 2024 roku przeprowadzonych zostanie szereg konkursów dotacyjnych ukierunkowanych na wsparcie sektora MŚP na wskazanych obszarach. Do najciekawszych propozycji należą:

Region bełchatowski w województwie łódzkim 

 • Wdrożenie innowacji, infrastruktura produkcyjna – konkurs z budżetem 80 mln zł, zaplanowany na okres od 18 stycznia do 29 marca. 
 • Prace B+R i zakup usług badawczych – konkurs z budżetem 60 mln zł, zaplanowany na okres od 15 marca do 30 kwietnia. 

Region wałbrzyski w województwie dolnośląskim 

 • Inwestycje w efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną – konkurs z budżetem ponad 156 mln zł, zaplanowany na okres od 6 lutego do 7 marca. 
 • Inwestycje MŚP – konkurs z budżetem ponad 44 mln zł, zaplanowany na okres od 8 lutego do 28 marca. 
 • Prace B+R oraz wdrażanie innowacji – konkurs z budżetem ponad 37 mln zł, zaplanowany na okres od 28 marca do 25 kwietnia.

Regiony katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki w województwie śląskim 

 • Zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych poprzez inwestycje przedsiębiorstw – konkurs z budżetem ponad 169 mln zł, zaplanowany na okres od 31 stycznia do 19 marca. 
 • Prace B+R – konkurs z budżetem ponad 222 mln zł, zaplanowany na okres od czerwca do lipca. 

Podsumowanie 

Precyzyjne lokowanie dotacji ma na celu wsparcie regionów mierzących się ze szczególnie ambitnymi wyzwaniami. Środki w postaci dofinansowań mają za zadanie pobudzić lokalne rynki, przyciągnąć nowe inwestycje i doprowadzić do większego zróżnicowania sektorów gospodarki na danym obszarze. Mając na uwadze wielkość budżetów w opisanych powyżej konkursach, a także zapowiedzi kontynuowania tego typu programów regionalnych, istnieje realna szansa na osiągnięcie zdefiniowanych celów. Największymi beneficjentami tych zmian mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Jeżeli prowadzą Państwo działalność na obszarze wskazanych w artykule regionów lub rozważają uruchomienie tam oddziału, zapraszamy do kontaktu – z chęcią doradzimy w jaki sposób optymalnie sfinansować planowane inwestycje.