Market insights

Branża biotechnologiczna w ścieżkach tematycznych EIC Accelerator Challenges

 • Projekty B+R
blank

Branża biotechnologiczna w centrum zainteresowania EIC Accelerator Challenges

Konkurs EIC Accelerator wspiera przedsiębiorstwa w rozwijaniu i wdrażaniu innowacji o charakterze przełomowym. Celem tego typu innowacji jest utworzenie nowego rynku lub zmiana zasad funkcjonowania rynków istniejących. Akcelerator EIC koncentruje się w szczególności na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych („deep tech”), w przypadku których konieczne jest znaczne finansowanie w długim okresie czasu, zanim możliwe będzie wygenerowanie zysków („patient capital”). Tego typu projekty często mają trudności z pozyskaniem finansowania, ponieważ związane z nimi ryzyko jest za wysokie, a okres zwrotu zbyt długi. W ramach EIC Accelerator równolegle prowadzone są dwa nabory:

 • EIC Accelerator Open, który nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na propozycje z każdej dziedziny technologii;
 • EIC Accelerator Challenges, w którym co roku definiowane są ścieżki tematyczne, dotyczące wschodzących i strategicznych technologii.

Zdefiniowano siedem ścieżek tematycznych, będących priorytetami w 2023 roku. Ścieżki tematyczne EIC Accelerator Challenges zostały wyznaczone w obszarach, w których przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają szansę wywrzeć duży wpływ na konkurencyjność gospodarki europejskiej. Aż dwie z siedmiu ścieżek tematycznych dotyczą sektora biotechnologicznego.

 

Challegne: Nowe testy oparte na biomarkerach wykorzystywane do spersonalizowanego leczenia nowotworów

Nowe metody leczenia oparte na biomarkerach umożliwią zastosowanie właściwego leczenia dostosowanego do danego pacjenta, zminimalizowanie skutków ubocznych oraz pozwolą na skuteczniejsze monitorowanie kliniczne choroby. Celem tego EIC Accelerator Challenge jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa metod terapeutycznych w walce z opornymi na leczenie nowotworami, przy użyciu nowatorskich testów opartych na biomarkerach.

Przedmiotem projektów mają być prace rozwojowe, w tym badania kliniczne, w kierunku opracowania:

 • testów diagnostycznych określających, kto spośród pacjentów onkologicznych, chorych na nowotrów, ma większe szanse na odniesienie korzyści z danego leczenia (guided treatment);
 • testów predykcyjnych opartych na biomarkerach określających, kto spośród pacjentów z potencjalnie przedrakowymi zmianami jest bardziej narażony na rozwój choroby;
 • testów prognostycznych określających, kto spośród pacjentów onkologicznych, którzy przeszli leczenie, jest bardziej narażony na nawrót choroby;
 • testów diagnostycznych towarzyszących w celu zidentyfikowania, kto spośród pacjentów z nowotworem poddanych leczeniu jest bardziej narażony na wystąpienie działań niepożądanych w wyniku leczenia;
 • testów opartych na biomarkerach monitorujących przebieg kliniczny choroby.

Oczekuje się, że wyniki tego EIC Accelerator Challenge będą miały zasadnicze znaczenie dla Europy, stanowiąc podstawę portfela biotechnologicznego konkurencyjnego w skali światowej.

 

Challegne: Metody odkażania aerozoli i powierzchni na rzecz przeciwdziałania pandemii

Zwalczanie chorób zakaźnych rozprzestrzenianych przez zawiesiny aerozolowe patogenów lub przez bezpośredni kontakt fizyczny z powierzchniami zasiedlonymi przez patogeny często wymaga zachowania dystansu społecznego, co wywiera dramatyczne konsekwencje dla gospodarki i interakcji społecznych. Dostrzegając ten problem, w ramach niniejszego EIC Accelerator Challenge dotowane będą technologie, poparte dowodami naukowymi, wspierające normalne interakcje społeczne, pozbawione dystansu społecznego, w obecności patogenów przenoszonych drogą powietrzną lub powierzchniową.

Przedmiotem projektów mają być prace rozwojowe w kierunku opracowania:

 • kompletnych systemów do wysokowydajnego wychwytywania aerozoli, dezaktywacji patogenów i zarządzania obiegiem powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (np. w pomieszczeniach biurowych, podczas lotu, w sklepach detalicznych itp.), w tym zaawansowane architektury filtrów powietrza i dynamiczna optymalizacja obiegu powietrza;
 • technologii masek twarzowych nowej generacji z inteligentnymi materiałami filtrującymi w celu przekroczenia wydajności N95 przy niskim oporze przepływu powietrza, z ulepszonym zatrzymywaniem/odrzucaniem cząstek submikronowych;
 • urządzeń do szybkiej dekontaminacji powierzchni wykraczających poza najnowocześniejsze systemy naświetlania promieniami UV-C i dyspersję środków biobójczych.

We wnioskach należy przedstawić wstępne dowody wskazujące, że przy realistycznych założeniach dotyczących zakaźności patogenów, można uniknąć dystansowania społecznego lub znacznie je ograniczyć za pomocą docelowych technologii.

 

Podsumowanie

W konkursie EIC Accelerator Challenges przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o wsparcie w wysokości aż 17,5 mln euro, w podziale na 2,5 mln euro grantu oraz 15 mln euro komponentu inwestycyjnego. Skala wsparcia odpowiada wymaganiom branży biotechnologicznej. Przede wszystkim badania kliniczne są wysoce kosztochłonne, czego organizatorzy konkursu mają pełną świadomość.

Co roku w programie konkursu EIC Accelerator Challenges oraz na listach projektów wybranych do dofinansowania obserwujemy dążenie do wspierania przełomowych rozwiązań z obszaru biotechnologicznego. Jeżeli rozważają Państwo udział w konkursue EIC Accelerator, zapraszamy do kontaktu i przeprowadzenia oceny szans na skuteczne aplikowanie z ekspertami Frontline Biosciences.