FEDS 1.2

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS 1.2

Nabór umożliwia pozyskanie dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R, których rezultatem mają być innowacje produktowe lub innowacje w procesie produkcji. Ponadto, możliwe jest rozszerzenie zakresu projektu o dotację na infrastrukturę B+R oraz prace przedwdrożeniowe, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskują szansę na przeprowadzenie kompletnego przedsięwzięcia: od pomysłu do wdrożenia. 

Nabór został podzielony na dwa konkursy, prowadzone równocześnie: 

 • konkurs dedykowany projektom realizowanym na obszarze województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego; 
 • konkurs dedykowany projektom realizowanym na obszarze powiatu zgorzeleckiego. 
blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Projekty realizowane w ramach obu konkursów muszą zostać zakończone najpóźniej 30 października 2026 roku. Jest to szczególnie istotna informacja dla przedsiębiorców planujących przeprowadzenie badania klinicznego.
 • Prace przedwdrożeniowe w ramach projektu mogą objąć proces certyfikacji nowych wyrobów, a także usługi rzecznika patentowego, ukierunkowane na wzmocnienie ochrony wypracowanego IP.
 • Na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane na terenie Dolnego Śląska, a wnioskodawca powinien na moment podpisywania umowy o dofinansowanie posiadać siedzibę, oddział, filię, zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania/prowadzenia działalności na obszarze województwa dolnośląskiego. 

Termin składania wniosków

 • Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego 15.02.2024 - 8.04.2024

  Dostępne środki: 155 977 500,00 PLN

 • Projekty B+R przedsiębiorstw w powiecie zgorzeleckim 15.02.2024 - 8.04.2024

  Dostępne środki: 44 565 000,00 PLN

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP, small mid-cap, mid-cap lub dużego przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa small mid-cap, mid-cap oraz duże muszą prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP. 
 • Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy załączyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego do projektu. 
 • Przedsiębiorstwo posiada potencjał kadrowy, techniczny i organizacyjny do realizacji projektu lub dysponuje realistycznym planem pozyskania niezbędnych zasobów. 
 • W wyniku realizacji projektu opracowane i wdrożone zostanie rozwiązanie innowacyjne co najmniej w skali polskiego rynku. 

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – Prace B+R
  • Wynagrodzenia 
  • Amortyzacja aparatury i sprzętu 
  • Surowce i materiały do badań 
  • Wytworzenie i testy prototypów 
  • Usługi podwykonawców 
  • Drobny sprzęt laboratoryjny 
  • Badania kliniczne 
 • Grupa 2 – Infrastruktura B+R
  • Aparatura i sprzęt B+R (środki trwałe) 
  • Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje) 
 • Grupa 3 – Prace przedwdrożeniowe
  • Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej 
  • Usługi rzecznika patentowego 
  • Testy, certyfikacja  
  • Badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego 
  • Działania w zakresie cyfryzacji 
  • Podnoszenie kwalifikacji kadr 

Finansowanie projektu

Badania przemysłowe

 • 70%

  Mikro/małe

 • 70%

  Średnie

 • 65%

  Duże

Prace rozwojowe

 • 60%

  Mikro/małe

 • 50%

  Średnie

 • 40%

  Duże

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN. 
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN. 
 • Dofinansowanie na zakup infrastruktury B+R ustalane jest na podstawie mapy pomocy regionalnej. 
 • Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych udzielane jest ze środków de minimis i wynosi 70%. 
 • Koszty infrastruktury B+R i prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 49% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 • Koszty prac przedwdrożeniowych mogą wynosić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.