FESL 1.2

Fundusze Europejskie dla Śląskiego FESL 1.2

Nabór podzielony został na dwa typy konkursów, prowadzonych równocześnie:

 • Typ 1: Infrastruktura B+R, czyli tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, z budżetem na poziomie 106 219 750,00 PLN. Projekty należy zrealizować w ciągu jednego roku od momentu podpisania umowy o dofinansowanie;
 • Typ 2: Prace B+R, z budżetem na poziomie 260 130 000,00 PLN. Projekty należy zrealizować w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Jedno przedsiębiorstwo może złożyć maksymalnie dwa projekty: jeden w obszarze infrastruktury B+R i drugi w obszarze prac B+R. Dodatkowo realizując projekt B+R lub tworząc zaplecze badawczo – rozwojowe istnieje możliwość uzyskania wsparcia na cyfryzację procesów badawczych, podniesienie kompetencji pracowników lub ochronę własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R. Projekty ubiegające się o dotacje muszą być realizowane na obszarze województwa śląskiego

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Planując zakres dwóch składanych projektów należy pamiętać, że niedopuszczalne jest, by realizacja jednego projektu była uzależniona od sukcesu drugiego. Oznacza to, że dofinansowane prace B+R muszą być realizowane w innych obszarach, niż agenda badawcza opisana w projekcie obejmującym dotację na infrastrukturę B+R.
 • Organizatorzy konkursu oczekują sprawnej komercjalizacji wyników prac B+R – w terminie zaledwie roku od daty zakończenia realizacji projektu. W uzasadnionych przepadkach termin ten może zostać wydłużony, co jest szczególnie istotne, gdy innowacyjny produkt wymaga certyfikacji i rejestracji.
 • Wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.

Termin składania wniosków

 • Nabór FESL.01.02-IP.01-099/24 25.01.2024 – 18.04.2024

  Dostępne środki: 366 349 750,00 PLN

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP, small mid-cap, mid-cap lub dużego przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa small mid-cap, mid-cap oraz duże muszą prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP.
 • Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy załączyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego do projektu.
 • Przedsiębiorstwo posiada potencjał finansowy, kadrowy, techniczny i organizacyjny do realizacji projektu oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Przeprowadzono badanie stanu techniki, wykazując brak barier do komercjalizacji wyników prac B+R.
 • W wyniku realizacji projektu opracowane i wdrożone zostanie rozwiązanie innowacyjne co najmniej w skali polskiego rynku.

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – Infrastruktura B+R

  Aparatura i sprzęt B+R (środki trwałe)

  Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)

  Roboty budowlane

  Nieruchomości

 • Grupa 2 – Prace B+R

  Wynagrodzenia

  Amortyzacja aparatury i sprzętu

  Surowce i materiały do badań

  Wytworzenie i testy prototypów

  Usługi podwykonawców

  Drobny sprzęt laboratoryjny

  Uzyskanie i walidacja patentów i praw ochronnych

  Badania kliniczne

Finansowanie projektu

Typ: infrastruktura B+R

 • 60%

  mikro/małe

 • 50%

  średnie

 • 40%

  duże

Typ: prace B+R - badania przemysłowe

 • 80%

  mikro/małe

 • 75%

  średnie

 • 65%

  duże

Typ: prace B+R - prace rozwojowe

 • 60%

  mikro/małe

 • 50%

  średnie

 • 40%

  duże

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 000 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 33 000 000,00 PLN.
 • Dofinansowanie na zakup infrastruktury B+R w regionie częstochowskim jest o 10 p.p. niższe niż w pozostałej części województwa śląskiego.
 • Dotacja na uzyskanie i walidację patentów i praw ochronnych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.