FEMP 1.3

FEMP 1.3 Fundusze Europejskie dla Małopolski

Dofinansowanie może zostać udzielone projektom, których przedmiotem jest inwestycja w infrastrukturę B+R służącą do: 

 • uruchomienia laboratorium lub działu B+R przedsiębiorstwa albo 
 • rozszerzenia ich działalności. 

Przeznaczeniem nabywanej infrastruktury ma być prowadzenie własnych prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacji produktowych lub procesowych. Ponadto, dopuszczono możliwość realizacji prac B+R na zlecenie innych podmiotów.  

Uzasadnienie konieczności nabycia infrastruktury B+R powinno przyjąć formę planu wykorzystania infrastruktury B+R – Agendy badawczej. Zaplanowana agenda badawcza powinna obejmować co najmniej okres realizacji i trwałości projektu (okres trwałości projektu dla MŚP wynosi 3 lata, a dla pozostałych przedsiębiorstwa 5 lat od momentu zakończenia projektu).  

Projekty ubiegające się o dotacje muszą być realizowane na obszarze województwa małopolskiego.

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Ten aspekt należy wziąć pod uwagę planując prace budowalne lub nabywanie zaawansowanej technologicznie infrastruktury B+R. Zamówienia o długim terminie realizacji należy zaplanować na początku projektu. 
 • Ważnym elementem oceny projektu jest stan przygotowania do jego realizacji. Weryfikowane jest m. in. posiadanie pozwolenia na budowę, zapewnienie zgodności z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego czy specyfikacja techniczna planowanej do nabycia infrastruktury B+R. Ze względu na czasochłonność pozyskania niektórych dokumentów warto zainteresować się tym zagadnieniem jak najszybciej. 
 • Zgodnie z regulaminem, rezultatem agendy badawczej mają być innowacje produktowe lub procesowe co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Wymóg pozornie łatwy do spełnienia. Jednakże analiza pozostałych dokumentów wyraźnie wskazuje, że oczekiwania są wyższe, a premiowane będą projekty ukierunkowane na transformację i rozwój gospodarczy, pozwalające na budowanie przewagi względem rynkowych konkurentów. 

Termin składania wniosków

 • Termin naboru 27.03.2024 – 20.05.2024

  Wartość środków przeznaczonych na konkurs: 51 975 600,00 PLN

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP, small mid-cap, mid-cap lub dużego przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa mid-cap oraz duże muszą prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP. Do aplikowania dopuszczone są także konsorcja i partnerstwa. 
 • Zlokalizowanie całego projektu na terenie województwa małopolskiego. 
 • Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy załączyć agendę badawczą opisującą zakres wykorzystania nabywanej infrastruktury B+R oraz analizę finansową projektu. 
 • Z przedstawionych informacji i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że przedsiębiorstwo dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na przeprowadzenie planowanej inwestycji infrastrukturalnej.
 • Przedsiębiorstwo posiada potencjał finansowy, kadrowy, techniczny i organizacyjny do realizacji projektu oraz komercjalizacji wyników badań. 
 • Przeprowadzono badanie stanu techniki, wykazując brak barier do komercjalizacji wyników prac B+R. 
 • W wyniku realizacji projektu opracowane i wdrożone zostanie rozwiązanie innowacyjne co najmniej w skali polskiego rynku. 

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – Infrastruktura B+R
  • Aparatura i sprzęt B+R (środki trwałe) wraz z kosztem montażu 
  • Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje) 
  • Roboty i materiały budowlane 
 • Grupa 2 – Pomoc szkoleniowa (koszty wykładowców, usług szkoleniowych)
  • Transfer technologii 
  • Nowe modele biznesowe  
  • Ochrona własności intelektualnej 
  • Zarządzanie innowacjami lub wspartą infrastrukturą  
  • Podnoszenie wiedzy w zakresie korzyści z zarządzania różnorodnością, kształtowania postaw menadżerskich kobiet, unikania stereotypów 

Finansowanie projektu

Infrastruktura B+R

 • 60%

  Mikro/małe

 • 50%

  Średnie

 • 40%

  Duże

Pomoc szkoleniowa

 • 70%

  Mikro/małe

 • 60%

  Średnie

 • 50%

  Duże

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000,00 PLN. 
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00,00 PLN. 
 • Koszty związane z pomocą szkoleniową nie mogą przekroczyć 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projekcie.